پشتیبانی و خدمات

واحد پشتیبانی شرکت لوتوس به چهار بخش زیر برای ارائه خدمات به کاربران تقسیم می شود:

بخش خدمات حضوری
بخش خدمات تلفنی و راه دور
بخش خدمات و توسعه سیستم
بخش خدمات آموزشی

بازه فعالیت پشتیبانی

فعالیت واحد پشتیبانی شرکت لوتوس پس از اتمام فرآیند پیاده سازی و  اجرای نهایی از گام متدولوژی استقرار سیستم  و همچنین تأیید تحویل کار از واحد فروش شرکت و تأیید کارشناسان فنی فروش  آغاز شده  و تا ۱۰ روز پس از پایان قرارداد پشتیبانی ادامه دارد. کاربران در صورت تمدید قرارداد می توانند در هر زمان و حتی در هر یک از شهرستانها از خدمات پشتیبانی بهره مند شوند.

فعالیتها

آموزش
بومی سازی سیستم
برطرف کردن موانع احتمالی

به روز آوری نسخه های نرم افزار